Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Cele i zadania Poradni

Cele i zadania Poradni

  Drukuj
 

I.       Do celów i zadań poradni należy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom, rodzicom, nauczycielom i pedagogom z placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo, a także współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom, a w szczególności:

1.      Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2.      Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi;

3.      Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4.      Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5.      Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6.      Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7.      Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8.      Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w ucze­niu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

9.      Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

10.    Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

11.    Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

12.    Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

13.    Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowaw­czych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

  II.  Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, w tym w odrębnych przepisach oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

III.   Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

 IV.   Opinie zawierające określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, stanowisko poradni, wskazania dla nauczyciela i rodzica/opiekuna, dotyczące pracy z dzieckiem podpisują specjaliści, którzy ją sporządzili oraz dyrektor poradni.

   V.   Oprócz opinii Poradnia może informować dzieci, młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni, a na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniej osoby, której to dotyczy Poradnia wydaje pisemną informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.mdrozdz 30-10-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mdrozdz 29-01-2014
Zatwierdzający Zabłocka Maria 29-01-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-01-2014
Liczba odwiedzin: 2732
Rejestr zmian